Gebruik van foto's en omschrijvingen op Kibanitools.com.
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kibanitools.com.

Shutterstock afbeeldingen op onze pagina's.
Op enkele pagina's van onze webshop staan gelicenseerde foto's van Shutterstock. Alles benodigde licentie voor deze afbeeldingen zijn aanwezig en indien nodig kunnen onze licentie overleggen aan
Shutterstock. Meer informatie over de Shutterstock licentie vindt u op deze pagina van Shutterstock.